ایا بعد از فسخ معامله خریدار می تواند در آن ساخت و ساز کند ؟

مادرم ۸متربحرحیاطشرابه داداشم قصد فروش داش چون مادرم یک اندازه قولنامه راخودش نوشته و۱۸متربحرنوشته و اصلا پولی نداده و خودش درقولنامه قیمت را خیلی زیاد پایین تراز قیمت واقعی نوشته و این زمین رابه خاطر وام مسکن زده به اسم مادر خانمش حالادرحال ساخت چندماه قبل قولنامه فسخ شده ولی داداشم ساخت را ادامه داده درحال اتمام ساختمان .آیاداداشم میتونه حیاط مامانم را صاحب بشه درحالی که مامانم ۲۰روزقبل شکایت کرده

16 مهر 1399 105

سلام
کاربر محترم اگر فسخ به تایید دو طرف رسیده باشد برادر شما مجاز به ساخت اعیان نخواهد بود و اگر مادر فعلا مدعی فسخ شده ابتدا باید اثبات مند و رای از دادگاه بگیرد سپس نسبت به جلوگیری از ساخت یا اخذ رای از دادگاه مینی بر قلع و قمع بنا کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی