ایا می توان مانع ادامه اشتغال زوجه شد؟

همسر بند بعداز۱۲ سال زندگی مشترک به سر کاری خارج از شهر محل سکونتمان میرود وعلی رغم درخواست بنده به زندگی برنمیگردد برای اینکه مانع از اشتغال همسرم شوم چکاری باید انجام دهم ؟

21 مهر 1399 242

مطابق ماده شوهر میتواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند .شما پس از اثبات اینکه در دادگاه اثبات کردید شغل همسر مخاف مصالح یا حیثیت خانواده می باشد و صدور حکم به نفع شما اجراییه به سازمان یا محل کار همسر شما ابلاغ خواهد شد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی