ابطال رای خرید خودرو

اینجانب درسال گذشته ماشین خریداری کردم که ۱۰۰ تومان نقد وبقیه چک که چک هاپاس نشده .بعد یک سال معامله فسخ کردن به کجا باید مراجعه کنم

29 مهر 1399 129

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی