انکار کردن شاهد پس از اقرار در دفترخانه

اگر شهادت از طریق اقرار در دفترخانه اخذ شود و درحین دادرسی و هنوز حکمی صادر نشده باشد شاهد میخواهد دبه و یا انکار کند باز خورد دادگاه در چنین موضوعی چی میتونه باشه....باتشکر

15 آذر 1399 167

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی