بیمه از دو کارگاه مختلف

سلام.وقت بخیر . اگر یک فرد در دو کارگاه در دووقت جداگانه کار کند.حال باید هردو کارگاه بیمه پرداخت کنند.سوال.آیا برای تاثیر گذاشتن در مستمری هردو کارگاه باید در یک شماره بیمه ،بیمه واریز کنند یا نه باید جداگانه ومستقل وتفکیک باید واریز شده

24 آذر 1399 215

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی