دادخواست تنفیذ بعد از صدور حکم

آیا می توانیم بعد از صدور حکم قطعی و اجرایی، ولی قبل از اجرای حکم دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد همان قرارداد برای از بین بردن آثار آتی درخواست نمود

27 آذر 1399 151

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی