الزام به تنظیم سند منزل موروثی شده

در هنگام خرید منزل تا تسویه سند شخص فروشنده فوت شدن الان منزل موروثی شده تکلیف بنده برای خرید منزل چه می شود ؟

02 دی 1399 139

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی