آیا می توانم حضانت دخترم که پدرش اعتیاد دارد را بگیرم؟

اگه من بخوام جدابشم درحالی که شوهرم اعتیاد داره چگونه میتوانم دخترم را تحت حمایت خودم قرار بدم .تاپدرشوهرم قیم اونباشد بخاطر اعتیاد شوهرم پدر شوهرم می تواند سرپرستی دخترم را بهدعهده بگیرد

03 دی 1399 111
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی