ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی تصریح دارد: در نکاح منقطع (ازدواج موقت) عدم تعیین مهر در عقد ، موجب بطلان عقد نکاح است. برعکس ، درباره عقد نکاح دایم ، طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهرِ معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.