قراردادی که توسط دادگاه رای قطعی به فسخ آن صادر شده می توان دادخواست بطلان داد؟

سلام .قراردادی را که قبلا توسط دادگاه رسیدگی و رای قطعی به فسخ ان صادر شده میتوان برای همان موضوع قرار داد دادخواست بطلان داد .

30 دی 1399 172

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی