;
۱۴ سال بیمه برای من واریز نشده است

۱۴ سال بیمه برای من واریز نشده است.

19 بهمن 1399 166

سلام
کاربر محترم در صورت داشتن مدارک اثباتی اشتغال در کارگاه می توانید با مراجعه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه و دادخواست مطالبه حقوق و مزایا معوقه و حق بیمه را به طرفیت کارفرما ارایه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی