طلب مهریه با اموال پدر همسر

آیا از اموال پدر همسر می توان برای طلب مهریه اقدام کرد؟

20 بهمن 1399 187

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی