حریم بزرگراه ها چند متر است ؟

حریم قانونی بزرگ راها چند متر است؟ اگر ساختمانی از قبل در حریم باشد، تکلیف چیست؟

05 اسفند 1399 557

سلام
کاربر محترم حریم بزرگراهای برای احداث مستحدثات از اکس جاده ۳۸ متر می باشد
چنانچه عمارتی در تعریض بزرگراه قرار گیرد اداره راه و شهر سازی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری وجه انرا باید بپردازد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی