;
حریم بزرگراه ها چند متر است ؟

حریم قانونی بزرگ راها چند متر است؟ اگر ساختمانی از قبل در حریم باشد، تکلیف چیست؟

05 اسفند 1399 104

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی