المثنی سند ملک را کجا می توان دریافت نمود؟

سلام آیا برای گرفتن سند المثنی(در مواردی که سند در اختیار کسی است که با رای دادگاه نیز تحویل نمی دهد) آیا با حکم دادگاه می توان به ثبت اسناد محل سکونت مالک مراجعه نمود نه ثبت اسناد محل وقوع ملک؟ متشکرم

05 اسفند 1399 115

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی