ایا ابطال قرارداد موخر قابل ابطال است ؟

باسلام‌مجددعرض‌کردم‌کلا‌معامله‌بصورت‌قولنامه‌ای‌بنگاه‌صورت‌گرفته.

07 اسفند 1399 138

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی