فروش مال مشاع توسط شرکای مشاعی چگونه است ؟

ادامه سیوال قبل ، در تکمیل سئوال قبل باید خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه ملک ورثه ای بوده است فقط نام چهار نفر از شش نفر ورثه در بیع نامه به عنوان فروشنده ذکر شده است ولیکن در بیع نامه به شماره گواهی انحصاروراثت مالک زمین اشاره شده است و به طور ضمنی خریدار اطلاع داشته است که صاحب ملک ورثه دیگری هم داشته است ، آیا با توجه به اینکه به شماره گواهی انحصار وراثت در بیع نامه اشاره شده است آیا اتهام فروش مال غیر متوجه فروشندگان است ؟؟؟ (چون فروشندگان قصد فروش سهم خود از ملک مشاع را داشته اند )

12 اسفند 1399 114

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی