خرید ملک زارعی مشاعی انجام شده چگونه ملک مشاعی خود افرازکنم؟

‎ با سلام اینجانب چند قطعه زمین زراعی را به صورت شراکتی دارم که در سال ۹۳ مقدار دو هزار ‏متر مربع از اراضی با میزان ۳ لیتر بر ثانیه به مزایده گذاشته شد و طی آن شریک بنده برنده ‏مزایده گردید و پروانه بهره برداری دو هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به نام ایشان ‏یعنی شریک بنده گردید لذا از آنجا که سند مابقی اراضی به نام بنده می باشد طی یک قولنامه ‏عادی یک سال بعد از مزایده موضوع مزایده را از شریک خود خریداری نمودم که علاوه بر ‏قولنامه دستی به صورت محضری نیز اقدام نمودیم لذا در حال حاضر جهت اضافه نمودن حجم ‏لیتر آب مصرفی به سند اراضی خود و اضافه نمودن ۲ هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه ‏به پروانه بهره برداری خود چه اقدامی باید انجام دهم. ممنون از راهنمایی حضرات

14 اسفند 1399 121

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی