صحت و اصالت اسناد رسمی

سلام بنده در حال خرید ملکی هستم که دارای سند هم میباشد اما میخواهم در خصوص سلامت بودن سند اطمینان پیدا کنم که جعلی و یا در رهن بانک و قوه قضائیه نباشد

16 اسفند 1399 138

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی