اراضی زراعی - افراز - تفکیک - مزایده

باسلام در سال ۹۳ مقدار دو هزار ‏متر مربع از اراضی بنده با میزان ۳ لیتر بر ثانیه به مزایده گذاشته شد و طی آن پروانه بهره برداری دو هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به نام برنده مزاید گردید لذا از آنجا که سند مابقی اراضی به نام بنده می باشد طی یک قولنامه ‏عادی یک سال بعد از مزایده موضوع مزایده را از ایشان خریداری نمودم که علاوه بر ‏قولنامه دستی به صورت محضری نیز اقدام نمودیم لذا در حال حاضر جهت اضافه نمودن ۲ هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه ‏به پروانه بهره برداری خود و بنام خودم جهت اضافه نمودن حجم ‏لیتر آب مصرفی به سند اراضی خوداقدام به طرح دعوی با چه عنوانی نمایم. ممنون از راهنمایی حضرات

16 اسفند 1399 161

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی