حدود اختیار و اقدامات ‌ وکیل چه میزان است ؟

عرض ادب با دادن وکالت کاری به شخصی دیگر،ایشان می‌توانند کارهای مربوط به تقاضای افراز ملک زراعی مشاعی اراضی بنده را به اداره ثبت انجام دهند.ممنون

17 اسفند 1399 107

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی