شرکت تجاری چه فرقی با دیگر شرکت ها دارد؟

شرکت تجاری چیست و انواع شرکت های تجاری کدام است ؟

18 اسفند 1399 170

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد. خود دسته شرکت های تجاری به 7 شاخه زیر تقسیم بندی می شوند که ما آن ها اصلاحا به عنوان نوع شرکت می شناسیم؛
1- شرکت سهامی (مانند شرکت های سهامی خاص و عام)
2 – شرکت با مسئولیت محدود
3 – شرکت تضامنی
4 – شرکت مختلط غیر سهامی
5 – شرکت مختلط سهامی
6 – شرکت نسبی
7 – شرکت تعاونی تولید و مصرف

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی