تنفيذ معامله فضولي ،وكالت در فروش

سلام ، بنده با اشخاص دیگری مالک زمینی به صورت مشاعی بوده ایم ، بقیه مالکین مشاعی چون خارج از کشور هستند از طریق پست الکترونیک که منتسب به خودشان است به من اعلام کرده اند که کارهای ابتدایی فروش زمین از قبیل پیدا کردن مشتری ونهایی کردن قیمت را انجام دهم و ثمن معامله را بین آنها تقسیم کنم ، بنده هم کل ملک مشاعی را فروخته ام و در بیع نامه فقط اسم خود را به عنوان فروشنده نوشته ام و بقیه مالکین مشاعی بیع نامه را امضا نکرده اند ، آیا کاری که من انجام داده ام نسبت به سهم ما بقی مالکین مشاعی مصداق معامله فضولی است یا فروش مال غیر ؟؟ ممنون

18 اسفند 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی