چرا پرداخت دیه توسط بیمه در سال وقوع تصادف پرداخت میشه ؟

چرا بیمه ایران دیه راننده مسبب حادثه رااساس سال قبل حساب میکند

18 اسفند 1399 195

سلام
مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمه شرکت‌های بیمه فقط تعهد به پرداخت خسارت تا سقف تعهد سال صدور بیمه نامه دارد فلذا وقتی سال جدید شود و میزان دیه توسط قوه قضاییه افزایش می دهد شرکت های بیمه تعهدی در قبال نرخ مازاد بر تعهد صادر شده در بیمه نامه ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی