رد یا قبول معامله فصولی با سکوت مالک صحیح است ؟

سلام ، معامله فضولی بیست سال قبل صورت گرفته است ، مالک اصلی ملک بعد از بیست سال معامله را رد کرده است ، خریدار معامله فضولی در زمان معامله آگاه بوده است که معامله فضولی است سیوالی که داشتم این است که اکنون شخص فضول چگونه باید برای خریدار معامله فضولی جبران خسارت کند ؟ آیا فقط باید مبلغی که بیست سال قبل دریافت کرده است را به خریدار فضولی پرداخت کند یا اینکه باید به نرخ روز جبران خسارت کند ؟؟ ممنون

21 اسفند 1399 188

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی