ایا صرف تحریر یک قرار داد ، نزد دادگاه معتبر است ؟

اگر قراردادی در تلگرام برای فردی ارسال شود بدون امضاء و صرفا در word آیا میتواند ملاک دادگاه باشد یا خیر ؟

21 اسفند 1399 112

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی