درخواست جنین را از کدام دادگاه میتوان پیگیری کرد؟

دادگاه صالح برا رسیدگی به درخواست دریافت جنین کدام دادگاه است؟

23 اسفند 1399 204

به موجب بند 17 قانون حمایت از خانواده و ماده 4 قانون نحوه اهدای جنین یه زوجین ناباور (ماده 4 : بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر میباشد.)
رسیدگی به چنین درخواستی در صلاحیت محاکم خانواده است و بنا به رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور
(از مقررات قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحيت دادگاه چنين مستفاد مي‌گردد كه تقاضاي زوجين براي دريافت جنين از امور ترافعي نيست و مقررات قانون آيين دادرسي... در امور مدني درخصوص رسيدگي به دعاوي منصرف از آن است. بر اين اساس، تقاضاي زوجين بدون تقديم دادخواست در دادگاه محل اقامت و يا سكونت آنان قابل رسيدگي است و رأي شعبه اول ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.)
و مواد فوق این مو ضوع از موارد ترافعی نبوده و صرف درخواست به محکم خانواده جهت رسیدگی کافی میباشد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی