عدم تمکین زوجه چه مجازاتی دارد؟

اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند آیا در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؟

23 اسفند 1399 195

عدم تمکین از سوی زن جرم نیست که بتوان وی را مجازات کرد بلکه عدم تمکین زن دارای پیامدهای قانونی و حقوقی است .برای مثال در صورت عدم تمکین زن از شوهر خود ؛
● از حق دریافت نفقه محروم میشود
● مرد میتواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.
● اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال و دارایی مرد به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی