شرایط دریافت نفقه چیست؟

نفقه شامل چه مواردی میشود و دریافت نفقه منوط به وجود چه شرایطی میباشد؟

23 اسفند 1399 132

طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ،غذا ، اثاث منزل و......در تعیین نفقه به وضعیت و شرایط زندگی زوجه توجه میشود.
دریافت نفقه منوط به تمکین زوجه از زوج میباشد .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی