اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت در چه مواردی قابل مطالبه است؟

25 اسفند 1399 160

طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی در صورت وجود این شرایط زوجه میتواند اجرت المثل را مطالبه کند؛
● زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده او نیست به دستور زوج انجام دهد (مانند غذا پختن ، لباس شستن، نظافت منزل)
● برای انجام این کارها عرفا اجرت وجود داشته باشد
● زوجه قصد تبرع نداشته باشد
● این موارد برای دادگاه اثبات شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی