در صورت فوت طرف قرارداد وکالت پرداخت حق الزحمه چگونه خواهد بود؟

سلام ، قراردادی با استناد ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است ، و یک طرف قرارداد به عنوان انجام دهنده کار قرار شده است امورات طرف دیگر قرارداد از جمله امورات ثبتی ، جانمایی و شناسایی متصرفین و امورات حقوقی و قضایی مرتبط با ملک طرف دیگر قرار داد را انجام هد و طرف دیگر قرارداد یا مالک زمین هم متعهد شده است پنجاه درصد از ملک خود را به به طرف دیگر به عنوان حق الزحمه انتقال دهد و پس از فروش زمین ثمن قدرالسهم تعیینی انجام دهنده کار را پرداخت کند،در قرارداد ذکر شده است که قرارداد در قالب عقد لازم تنظیم شده است و طرفین و وراث آنها ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند . آیا اگر در حین و اثنای کار مالک زمین فوت کند وراث ایشان ملزم به رعایت مفاد قرارداد تا پایان انجام کار هستند ؟! ممنون

02 فروردین 0 29
با توجه به طرح سوال قرارداد مذکور قرارداد وکالت می باشد و در خصوص پرداخت حق الزحمه انجام کار توافق شده است که با فوت مالک بالتبع تا میزان کار انجام شده مستحق دریافت حق الزحمه خواهد بود و بعد از فوت وکالت کان لم یکن می باشد و وراث ملزم به اجرای قرارداد نخواهند بود.