در صورت فوت طرف قرارداد وکالت پرداخت حق الزحمه چگونه خواهد بود؟

سلام ، قراردادی با استناد ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است ، و یک طرف قرارداد به عنوان انجام دهنده کار قرار شده است امورات طرف دیگر قرارداد از جمله امورات ثبتی ، جانمایی و شناسایی متصرفین و امورات حقوقی و قضایی مرتبط با ملک طرف دیگر قرار داد را انجام هد و طرف دیگر قرارداد یا مالک زمین هم متعهد شده است پنجاه درصد از ملک خود را به به طرف دیگر به عنوان حق الزحمه انتقال دهد و پس از فروش زمین ثمن قدرالسهم تعیینی انجام دهنده کار را پرداخت کند،در قرارداد ذکر شده است که قرارداد در قالب عقد لازم تنظیم شده است و طرفین و وراث آنها ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند . آیا اگر در حین و اثنای کار مالک زمین فوت کند وراث ایشان ملزم به رعایت مفاد قرارداد تا پایان انجام کار هستند ؟! ممنون

02 فروردین 1400 180

با توجه به طرح سوال قرارداد مذکور قرارداد وکالت می باشد و در خصوص پرداخت حق الزحمه انجام کار توافق شده است که با فوت مالک بالتبع تا میزان کار انجام شده مستحق دریافت حق الزحمه خواهد بود و بعد از فوت وکالت کان لم یکن می باشد و وراث ملزم به اجرای قرارداد نخواهند بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی