پرداخت حق الزحمه انجام کار بر طبق قرارداد مالی چگونه است؟

ادامه سئوال قبل ، جناب پای وندی مالک زمین یک وکالت محضری برای انجام امور بهم داده اند ، قراردادی که در سئوال قبل به آن اشاره کردم قراردادمالی است که بر مبنای اصل آزادی اراده ها در تنظیم قراردادها در قالب عقد لازم تنظیم شده است ، و در آن ذکر شده است که مالک زمین و وراث آنها ملزم به رعایت قرارداد هستند آیا با این اوصاف اگر طرف اول قرارداد (مالک زمین ) فوت کند قرارداد مالی هم ملغی می شود ؟؟

02 فروردین 1400 210

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی