ایا حق بیمه از کارفرما که جواز کسب ندارد قابل مطالبه است

مطابق ماده۱۴۸قانون کاربیمه های رای اداره کار روبه اجراگذاشتم.به دلیل اخذکدکارگاه شعبه تامین اجتماعی پرونده روبه بازرسی ارجاع دادتاکدکارگاه رواخذکرده وگزارش ازشرکت مصالح فروشی تهیه کند.باتوجه به اینکه شرکت دایروفعال میباشداخیرادرمراجعه به بازرسی مسول بازرسی به من گفت که به دلیل اینکه شرکت مصالح فروشی درب ودیواروحصاری دورتادورنداردوحدودوثغورمشخص نیست. اصولاسازمان نمیتواندحق بیمه های اجباری دادنامه هیات حل اختلاف روازکارفرمااخذکندوازکارفرماسندمالکیت زمین که به نام خودکارفرمااست وپروانه کسب وکارش روازش خواستیم تابه شعبه تحویل بده واگرهم مدارک رونیاره بازهم سازمان تامین اجتماعی نمیتونه کاری بکنه وبیمه هاوصول نخواهندشدوبرای جنابعالی نیزسابقه بیمه اجباری لحاظ نخواهدشد.بااین احوال و توصیفات اگرکارفرماپروانه کسب وکاروسندمالکیت قطعه زمینش روبه سازمان تحویل نده که تابه امروزهم تحویل نداده بنده چه گناهی مرتکب شدم ایااین انصاف وعدالت هستش که حق من اجحاف بشه.سازمان اصلاهمکاری نمیکنه وحتی بابت طلبشون ازکارفرماشکایتی هم نمیکنند.به دوسوالم پاسخ بدید.۱-ایابنده میتوانم ازطریق دادگستری شکایت کنم تاکارفرمارومجبوربه ارائه سندمالکیت زمین وپروانه کسب وکارش به تامین اجتماعی کنم یاخیرنتیجه ای نمیدهد؟۲-شکایت کیفری کنم بهتراست یاحقوقی؟

20 فروردین 1400 277

سلام
کاربر محترم مسابقه ماده‌ی ۱۴۸ قانون کار:

«کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ماده‌ی ۳۶ قانون تامین اجتماعی:«کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه ی سهم خود و بیمه ‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت ‌مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه ‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نمایددر صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه ‌ی سهمِ بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.


ماده‌ی ۳۶ قانون تامین اجتماعی

تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی ‌از درآمد آن‌ها به ترتیب مذکور در ماده‌ی ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلف ‌اند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.»


استفساریه عمل آمده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی:

استفساریه: آیا مطابق ماده‌ی ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوّب ۱۳۵۴/۴/۳ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد؟

نظر مجلس: بلی، به معنای برخورداری بیمه‌ شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است.

لذا کارفرمایان موظف اند حتی بر فرض عدم امکان پرداخت حق بیمه، لیست کارکنان را در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند. لذا شما می توانید به دیوان عدالت اداری دادخواست بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی