آیا امکان ابطال مزایده و یا اعتراض به برگزاری مزایده وجود دارد ؟

با سلام ،قاضی قبل اجرای احکام اعتراض محکوم علیه را در مورد محاسبه دین قبول نکرده و دستور ادامه مزایده داد که مزایده انجام و بعد از مزایده ملک از طریق دفترخانه اسناد رسمی بنام اینجانب منتقل شد حال بعد از گذشت حدود ۲ ماه قاضی اجرا عوض شده است و محکوم علیه مجددا اعتراض نموده است سوال مطرح هست که آیا قاضی جدید اجرای احکام می تواند دستور قبل را لغو کند یا نه؟؟ در ضمن محکوم علیه قانونا در چه مورد می تواند شکایت کند

25 فروردین 1400 197

با توجه به اینکه مزایده انجام و تایید شده است امکان لغو آن نیست مگر موارد مندرج در ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:
هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده، به عمل آید.
هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی