شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

درعقدنامه بجز حق طلاق که زن از مرد بگیر به نفع خودش چه حق های دیگر میتواندبگیرید

26 فروردین 1400 131
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی