وضعیت شخصی که مالکیت مشاعی مورد مشارکت را واگذار نموده چگونه است ؟

باسلام وخسته نباشید فردی ملک نسقی خود را به سازنده بصورت مشارکت نامه تنظیم کرده که از پنج واحد آپارتمان ...دو واحد برای صاحب ملک و سه واحد برای سازنده قرارداد کرده اند و دوباره صاحب ملک کل زمین یا ملک را بصورت مبایعه نامه به همین سازنده فروخته است. حال که سازنده بعد از انجام سه طبقه متواری گشته و سه واحد خودرا پیش فروش کرده است. و اینکه ساختمان را صاحب ملک از طبقه سه شروع کرده ودر حال ساختن و پایان کار میباشد تکلیف این ملک با داشتن چند صاحب وخریدارچیشت. باتشکر

26 فروردین 1400 91

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی