دعوای مطالبه وجه علیه دریافت کننده آن

من.از یک نفر تو ایسناگرام درخواست خرید شوکر کردم بیعانه ۸۰ هزار تومان دادم حالا بلکم کرده چکار کنم

28 فروردین 1400 153

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی