عدم تحویل موضوع قرارداد

سلام با توجه به فاکتور ساخت کابینت و دریافت 4 میلیون و سپس درخواست فسخ بعلت تاخیر در انجام ایشان نسبت به عودت مبلغ 4 میلیون مقاوت میکنن و میگن برید شکایت کنید ضمنا مبلغ بصورت چک بوده و الباقی چکهای زماندار طی قرارداد را عودت نموده وایشان فضای فیزیکی کارگاه یا شرکت ندارند مدارک موجود کد ملی فاکتورانجام وتحویل کابینت و نوشته فسخ قرارداد

29 فروردین 1400 199

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی