آیا امکان فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به عدم انجام تعهد از جانب سازنده وجود دارد؟

قرار داد مشارکت داریم سازند به تعهدات خود عمل نکرده میتوان فسخ کرد

29 فروردین 1400 143

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی