چگونه میتوان ملک را تخلیه کرد؟

من یک مستاجر دارم که بهمن ماه سررسید قرار داد بود نرفت و افزایش اجاره هم نداد ولی شورای حل اختلاف تخلیه رو به نفع اون رای داد آیا در دادگاه اجرت المثل ایام تصرف قابل دریافت است مبلغ در اجاره نامه قیدشده

30 فروردین 1400 157

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی