ایا با وکالت اداری می توانم وکیل برای مادرم بگیرم ؟

باسلام‌من‌ازمادرم‌وکالت‌تام‌دارم‌میتونم‌باوکالت‌‌وکیل‌بگیرم‌برای‌کارهای‌اداری‌مادرم.

11 اردیبهشت 1400 206

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی