قتل عمد و غیر عمد قتل قتل

خانمی چهار فرزند کبیرویک مادر پیر دارد که شوهرش اورا به قتل رسانده اکنون وارث فرزندان میباشد یا اینکه مادرش نیز وارث به حساب می آید

14 اردیبهشت 1400 130

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی