;
توهین و سابقه کیفری و تخلف کارکنان اداری

سلام استاد نازنین بنده یک سوال داشتم ، در خصوص کارکنان شورای حل اختلاف، اینکه کارمند شورای حل اختلاف تخلف کند میدانم شکوائیه را کجا ارجاء دهم اما اینکه شخصی با سابقه بسیار نامساعد خانوادگی فرزند یک قاچاقچی اعدامی که به طریق نامعلومی به حکم ابد محکوم و بعدها مشاهده میشود شخص آزاد شده و فرزند وی ۱۱ سال سن خود را کوچک کرده و بطور مرموزی وارد شورای حل اختلاف شده و اکنون هرکاری که دلش میخواهد انجام میدهد از قبیل رشوه ناحق کردن حق دیگران ، پرخاشگری به ارباب رجوع ، توهین به اشخاص و... به نظر استاد گزارش این فرد را به کدام مرجع رسیدگی ارجا دهیم که موضوع بیشتر به گذشته فرد مربوط میباشد،

14 اردیبهشت 1400 149

باسلام،سوال بصورت واضح نیست،اماسابقه بد پدر این فرزند ربطی به فرزند نداشته،و بایستی ارباب رجوع اگر توهینی شنیده اند با دونفر شاهد شکایت کیفری مطرح نمایند.تخلفات کارکنان به مقام مافوق گزارش میگردد.موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی