دو دست‌نوشته که با یکدیگر تعارض دارد باقی مانده کدام بر دیگری مقدم است؟

پدرم ملکی را با قولنامه دستی به من و خواهرم در سال ۶۸ واگذار کرده الان خواهرم قولنامه دیگری که مرا محروم کرده در اورده مال سال۷۷ کدام ارجع است

07 خرداد 1400 132

با سلام
کاربر محترم باید به متن و عنوان اون دست نوشته که به شما و خواهرتان داده شده است دقت شود به طور مثال اگر در نوشته اول مالی را به شما به واسطه ی عقدی از عقود( البته غیر از وصیت ) تملیک کرده و سپس در نوشته ی دوم همان مال را به شخص دیگری تملیک کرده ،نوشته اول مقدم است لیکن اگر در سند اول به موجب وصیت مالی را به شما داده و سپس همان مال را به شخص دیگری داده باشد نوشته دوم معتبر است چون رجوع از وصیت امکان پذیر است و وصیت عقد جایز حکمی است و همواره قابل رجوع است مطابق ماده ۸۳۸ قانون مدنی ،در مجموع باید متن نوشته مورد بررسی قرار گیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی