دریافت وجود ایداعی توسط وکیل و نحوه استرداد به موکل چگونه خواهد بود؟

در اختیارات وکیل من وجوه دریافتی ایداعی صراحتا بنام وکیل قید شده است ایا این بدین معنی است میلغ دریافتی را وکیل صاحب میشود یا به اینجانب مسترد خواهدکرد ضمنا موضوع پرونده اینجانب زمین کشاورزی میباشد پرونده تحت عنوان اجرت المثل در جریان است ایا مبالغ دریافت اخیر نیر جزو ایداعی است یاخیر

19 خرداد 1400 397

وکیل موظف می باشد وجوهی را که تحت عنوان اخذ محکوم به از اجرای احکام دریافت داشته را به موکل خویش استرداد نماید . در فرض اخیر هزینه کارشناسی عینا به موکل مسترد می گردد و موکل نیز طبق قرارداد موظف به تسویه حساب حق الوکاله وکیل خواهد بود . در مورد اجرت المثل نیز در صورتی که وکیل ،وکالت در اخذ محکوم به را داشته باشد و همچنین کسر مبلغ حق الوکاله می تواند پس از وصول محکوم به ، حق الوکاله را برداشت و الباقی اجرت المثل را به موکل استرداد نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی