ارث پدری توسط یکی از وراث استفاده شده است! مطالبه ارث از ایشان که فوت شده چگونه است ؟

ازارث پدری سهم من وبرادرم یک قطعه زمین زراعی است که براذرم بخاطرکشاورزی ازکل زمین استفاده میکردحتی سودش رانمی گرفتم چون نیازی نداشتم حالابرادرم فوت کرده ورثه اش ایجادمزاحمت وممانعت میکنند اجازه نمیدهندسهم خودم راجداکنم می گویندسهمی نداریدبااینکه خودشان مطلع واگاه هستندکه سهم من هست واهالی روستانیزشاهدهستندمیخواهم شکایت کنم چگون طرح دعوی کنم راهنمای کنیدباتشکرمجدد

25 خرداد 1400 190

سلام و درود

به محض فوت پدر شما همه اموال منقول و غیر منقول جزیی از ترکه متوفی محسوب شده و وراث به نسبت سهم الارثشان مشاعاً مالک ترکه می شوند
شما میتوانیی با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل به طرفیت ورثه برادر ایامی که برادرتون روی زمین کشاورزی کار نموده اند از دادگاه محل مال غیر منقول تقاضا کنید

در حال حاضر با فوت برادر شما سهم ایشان به فرندان متوفی رسیده و شما با فرزندان برادرتان در ملک مزروعی مشاعاً شریک هستید

باید ابتدا دادخواست تقسیم ترکه به طرفیت ورثه به شورای حل اختلاف بدهید ‌سپس دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نمایید
در صورت نیاز به مشاوره حضوری یا تلفنی میتوانید از طریق سایت وقت مشاوره دریافت کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی