اعتراض به رای شورای در خصوص نفقه

دخترم دادخواست نفقه به طرفیت شوهر دوم داده است ولی شوراء رد کرده است و نفقه تقصیری خوانده ندارد چطور باید اعتراض کند ؟

02 تیر 1400 190
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی