دادخواست مطالبه وجه بابت ثمن قراردادی

یک ملک به صورت آپارتمان به شخصی فروخته ام و الان سند هم حاضر است ولی ایشان حاضر نمی شود جهت اینکه برای ایشان سند بزنم و بقیه پولم را بدهد در دفتر خانه حاضر شود لطفا راهنمایی کنید ؟

02 تیر 1400 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی