آیا سفته سفید امضاء قابل مطالبه است ؟

سلام مطالبه وجه سفته ای که سفید امضا شده امکان پذیراست ؟

02 تیر 1400 103

سلام
کاربر محترم صدور سفته سفید توسط صادرکننده به منزله لذت به دارنده است در خصوص تکمیل مندرجات سفته فلذا با تکمیل متن سفته و واخواست آن می توانید دادخواست مطالبه وجه سفته را به مرجع صالح تقدیم نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی