تعیین میزان دیه بر اساس آسیب عضو

دیه شکستگی مهره دوم و سوم و چهارم کمری چقدر میشه؟ دیه شکستگی استخوان راموس تحتانی چقدر میشه؟ دیه آسیب نسج استخوانی استابولوم چپ و مهره ی اول کمری چقدر میشه؟

06 تیر 1400 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی