برای ملزم نمودن فردی که زمینی را فروخته است چه اقدامی بایستی انجام دهم؟

باسلام آیاراه حل قابل دسترسی برای الزام به تنظیم سند رسمی کردن فردی که بطور دست‌ نویس ودرحضورشهود درمقابل دریافت پول قطعه زمینی راحدودهفت سال قبل بعنوان مالک واگذار کرده وتاکنون ازواگذاری سندآن عملا طفره رفته وبابهانه های واهی ازبازپس دادن مبالغی هم که گرفته امتناع میکند جواب تلفن هم نمی‌دهد وجوددارد

06 تیر 1400 108

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی